üç gatlak we bäş guty gural gutusy çekiş gutusy mehaniki çydamly

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: üç gatlak we bäş guty gural gutusy

Ölçegi: 53 sm * 20 sm * 20 sm

Reňki: gök, gök / ýaşyl / mämişi

Material: Demir

Ulanylyşy: Çyzgy gutarmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5-GÖRNÜŞ DIZAYNY - Yza çekilip bilinýän 5 gatly dizaýn, her tarelka dürli gurallary goýmagy amatly edýär we ulanylanda gurallara girmegi aňsatlaşdyrýar.
STURDY & DURABLE - qualityokary hilli uglerod polatdan ýasalan gaty berklik we çydamlylyk, perçin bilen berkidilen epleme has ýokary ýük göterijiligini üpjün edýär.
HOWPSUZ we amatly - götermek aňsat we has ygtybarly bolan bir jübüt tutawaç we gulp deşik dizaýny bilen enjamlaşdyrylan.
Arassalamak aňsat - metal ýüzüne pürküji boýag bilen bejermek, poslamagy arassalamagy we öňüni almagy aňsatlaşdyrýar. Egri dizaýny el bilen goramak üçin amatly.
Giňişleýin ýüz tutmak - Köplenç ulanylýan gurallaryňyzy tertipli saklamagyň has täsirli usuly bilen üpjün etmek we ussahanalarda, garaageslarda, abatlaýyş dükanlarynda giňden ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.