Habarlar

 • Feicon Batimat 2023

  Feicon Batimat 2023

  Feicon Batimat 2023 2023-nji ýylyň 11-14-nji aprelinde Feicon Batimat 2023-e gatnaşdyk. Abraziw önümlerimizi VIP adaty müşderilerimize hödürlemek we Europeanewropa we Amerikan bazaryndan täze müşderiler bilen tanyşmak iň möhüm platforma.Biz fu ...
  Koprak oka
 • 133-nji KANTON IRERINE .ETIRIP BOLUN

  133-nji KANTON IRERINE .ETIRIP BOLUN

  133-nji “CONTON FAIR TRANRICH” -e goşulyň, 133-nji kanton ýarmarkasynda sergi.Aşakdaky sene, zal we stend belgisi barada umumy maglumat bermegiňizi haýyş edýäris: 1323-nji Kanton ýarmarkasy 2023-nji ýylyň 15-19-njy aprelinde Hytaý import ediň ...
  Koprak oka
 • FEICON BATIMAT 2023-de bize goşulyň

  FEICON BATIMAT 2023-de bize goşulyň

  “FEICON BATIMAT 2023 TRANRICH” sergisinde sergä gatnaşýar @ FEICON BATIMAT 2023
  Koprak oka
 • göwher ýadrosy burawyny nädip ýitileşdirmeli

  göwher ýadrosy burawyny nädip ýitileşdirmeli

  Almaz ýadrosy buraw bitini nädip ýitileşdirmeli Twist buraw, umumy buraw gurallarynyň bir görnüşi, ýönekeý gurluşy we buraw ýitiligini gaýtadan işlemek möhümdir, ýöne gowy üwemek hem aňsat zat däl.Esasy grindini özleşdirmek ...
  Koprak oka
 • Aziýa Pacificuwaş ummany gözleg 2023

  Aziýa Pacificuwaş ummany gözleg 2023

  Aziýa Pacificuwaş ummany gözleg 2023 27-nji fewral-mart aralygynda Aziýa Pacificuwaş ummany gözlegine 2023 gatnaşdyk.1-nji 2023. Abraziw önümlerimizi VIP yzygiderli müşderilerimize hödürlemek we Europeanewropa we Amerikan Mar-dan täze müşderiler bilen tanyşmak iň möhüm platforma ...
  Koprak oka
 • Maşynlary ýuwmak üçin bu umumy gurallary we enjamlary bilmeli

  Maşynlary ýuwmak üçin bu umumy gurallary we enjamlary bilmeli

  Awtoulaglary ýuwmak üçin bu umumy gurallary we enjamlary bilmelisiňiz Hemmämiziň bilşimiz ýaly, enjamlary saýlamak üçin awtoulag ýuwulýan gözellik dükanyny açmak kyn mesele, şonuň üçin dürli görnüşli awtoulag ýuwujy gurallary saýlamak üçin elýeterli täze dükançy hökmünde .. .
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylda Aziýa-Pacifiki gözlegde bize goşulyň

  2023-nji ýylda Aziýa-Pacifiki gözlegde bize goşulyň

  “ASIA-PASIFIC SOURCING 2023 TRANRICH” sergisinde sergä gatnaşýar @ ASIA-PACIFIC SOURCING 2023 ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyň dowamynda eden işlerimiz bilen üstünlik

  Täze ýylyň dowamynda eden işlerimiz bilen üstünlik

  CNY dynç alyşy tamamlanar.TRANRICH işgärleriniň hemmesi howpsuz we sagdyn işe gaýdýarlar.Andi Wang ähli işgärlere täze ýyl gutlady we biziň hemmämiziň bagtly pulumyz bar.Hemmäni 2023-nji ýyldaky maksada ýetmek üçin gowy başlangyç etmäge çagyrdy. Täze ýylyň dowamynda eden işlerimizde üstünlik arzuw edýäris!
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyldaky iş konferensiýasy

  2022-nji ýyldaky iş konferensiýasy

  2023-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Çengdunyň Jinniu şäherinde “Sichuan TRANRICH” gysgaça mazmuny we öwgüleri we 2023 iş duşuşygy geçirildi.Kompaniýanyň ähli kadrlary we işgärleri 2022-nji ýyl üçin iş gysgaça mazmuny we işewürlik okuwy geçirdiler. Duşuşykda işiň üstünlikleri we kemçilikleri jemlendi ...
  Koprak oka
 • Kafel näme bilen kesilmeli?

  Kafel näme bilen kesilmeli?

  Indi keramiki kafel, öý bezegi materialyna öwrüldi, hemmeler tarapyndan gowy görülýär, bezeg işinde keramiki kafel kesmegiň zerurlygy ýok, adaty arra gatylygy keramiki kafelden has kiçi, diňe bir ajaýyp kesip bolman, eýsem keramiki kafeliň döwülmegi adamlara zyýan berip biler, şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Elektrikli awtoulagda 3-den peýdalanyň, işiňizi aňsatlaşdyrýar!

  Elektrikli awtoulagda 3-den peýdalanyň, işiňizi aňsatlaşdyrýar!

  Daşary çykanymyzda köplenç tekiz teker bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.Golaýda abatlaýyş dükany ýok bolsa, tekeri diňe özbaşdak bejerip bileris.Jek abatlaýyş gurallarymyzyň möhüm bölegi.Caröne köp awtoulag eýelerini biynjalyk edýän zat, elde ulanylýan jakyň gaty köp zähmet çekmegi.Käwagt doly jak bolup bilmez ...
  Koprak oka
 • Buraw nädip çalt we çydamly bolmaly?

  Buraw nädip çalt we çydamly bolmaly?

  Gündelik durmuşymyzda, buraw işleriniň netijeliligini ep-esli peseldýän buraw buraw köýnegi ýagdaýyna köplenç duş gelýäris, bu gün buraw matasyny üwemek üçin ýylmaýjy usulyny ulanmagy öwrederis.1. Ilki bilen üweýji tigiriň wyklýuçatel düwmesini kesgitläň.Sebäbi çalt aýlanýan ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.