TCT agaç kesmek üçin pyçakly volfram karbidini kesdi

Gysga düşündiriş:

Adaty pyçak bilen deňeşdirilende, pyçak kesiş tizliginiň we ömrüniň has gowy utgaşmasyny üpjün edip boljak super abraziw göwherden ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Çydamly material- tegelekpyçaks çydamly premium garyndy polat materialdan ýasalýar, gaty göwrümli we ATB üweýän dişleri, agaçdan işlemek üçin gaty we has ýiti wolfram karbid dişleri.

Speokary tizlikli kesiş- TCT pyçagy islendik agaçdan çalt we ýiti kesilmegini üpjün edýär.Bu agaç kesiji bilen ajaýyp kesiş ýerine ýetirişini başdan geçiriň.Pyçaklar täsirli netijeler bilen çalt we takyk kesilmegini üpjün edýär.

Moumşak kesmek:Kesgitli kesikleri üpjün etmek üçin inçe kerf bilen pyçak kesijiler.Diş pyçaklary Tegelek Saw, Miter Saw, Stol Saw, Radial Arm Saw we ş.m. ulanyp bolýar.

Arza- Aýyrmak we kesmek üçin zerur bolanda tegelek arra, orta arra, stol arra üçin ajaýyp saýlaw.MAX RPM 13,200 çenli.Çalt kesilýän ýumşak we gaty agaç, faner, bölejik tagtasy we kompozitler üçin ýeňil wezipe we DIY programmalary üçin.

Kesilýän zatlar:keramika, vitrirlenen plitkalar, keramiki plitkalar we inçe granit ýa-da mermer
Ulanylýan maşyn: Mermer maşyn, iş stoly kesýän maşyn, Burç ýylmaýjy
Designörite dizaýn, bu käse tigirleri gaty çydamly we çalt, ýylmanak we erkin üwemek üçin ideal.

Ölçegleri- TRANRICH yzygiderli ululygy 4-14 dýuým (100-350mm) pyçak berip biler.Mundan başga-da, beýleki giň gerimli ululyklar we dişler müşderiniň islegleri boýunça düzülip bilner.Kompýuter bilen deňagramly plastinka gowulaşan takyklyk we has gowy gutarmak üçin titremäni peseldýär.

TRANRICH öndürijiligi ýokarlandyrmak we girdeji ýokarlandyrmak üçin dogry abraziw gurallary tapmak üçin amatly “bir nokatly” stansiýa bilen üpjün etmäge doly borçlanýar.Biziň maksadymyz, howpsuzlyk bilen has gowy işlemäge kömek edip, müşderilerimiziň üstünliklerine goşant goşmak.Önümlerimiz barlyşyksyz öndürijiligi we hili bilen tanalýar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaýarys.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.