Granit mermer beton üçin göwher kesýän disk segmenti

Gysga düşündiriş:

TRANRICH Almaz Premium metal komponentlerinden we ýokary hilli göwher gritlerden ýasalan pyçak - diametri 7 dýuým (180mm) / galyňlygy .102 ″ x Boýy .395 ″ - Çygly we gury kesmek üçin - 7/8 ”Arbor ululygy.Burç üweýjiler, tegelek tegelekler, mason önümleri, kafel armaturalary we gaz kesijileri üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Iň az kesmek we arassalamak- aşa inçe segmentli göwher ujy sebäpli.Dürli gurluşyk programmalarynda ulanmak üçin ineredener.
Qualityokary hilli we öndürijilik - bu segmentli tegelekpyçakbeýlekilerden has gowy we uzyn ýerine ýetiriňgöwher pyçaks.Gurluşyk işgäri, suw geçiriji, kafel gurnaýjy, üçek işgäri, DIY höwesjeňi ýa-da öý studiýasynda işleýän bolsaňyz, bu kesiş guraly siziň üçin ajaýyp pyçakdyr.

Goýmalar- GEÇIRMEKgöwher pyçakbeton, mermer, granit, farfor, kafel, kerpiç, daş we ş.m. gaty kesmek üçin işlenip düzülendir. Gury ýa-da çygly kesmek üçin ulanylyp bilner, kafel arçalaryna we el bilen burç üweýjilere laýyk gelýär.Iň oňat göwherpyçaksenagat, gurluşyk ýa-da öýde öndürilen DIY üçin.

Material- adaty pyçak bilen deňeşdirilende, super abraziw göwher bilen ýasalan, TRANRICH arra pyçagy super abraziw göwherden ýasalýar, bu kesiş tizliginiň we ömrüniň has gowy kombinasiýasyny üpjün edip biler.

Ölçegi- TRANRICH yzygiderli ululygy 4-14 dýuým (100-350mm) pyçak berip biler.Mundan başga-da, beýleki giň gerimli ululyk müşderiniň islegleri boýunça düzülip bilner.

Ultra- çalt kesmek we az galyndylar üçin.Bu aşa inçe Güýçli turbo pyçaklar gaty materiallar üçin iň çalt kesýän disklerimizdir.
Çydamly: Perokary öndürijilikli göwher matrisa uzak ömri we materiallary aýyrmagy üpjün edýär.

TRANRICH öndürijiligi ýokarlandyrmak we girdeji ýokarlandyrmak üçin dogry abraziw gurallary tapmak üçin amatly “bir nokatly” stansiýa bilen üpjün etmäge doly borçlanýar.Biziň maksadymyz, howpsuzlyk bilen has gowy işlemäge kömek edip, müşderilerimiziň üstünliklerine goşant goşmak.Önümlerimiz barlyşyksyz öndürijiligi we hili bilen tanalýar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.