göwher ýadrosy burawyny nädip ýitileşdirmeli

nädip ýitileşdirmeligöwher ýadrosy

Buraw burawyumumy görnüşidirburaw gurallary, ýönekeý gurluş we buraw ýitiligini gaýtadan işlemek möhümdir, ýöne gowy üwemek hem aňsat zat däl.Esasy, üweýiş usullaryny we başarnyklaryny, özleşdirmegiň usulyny özleşdirmek, birnäçe üweýiş tejribesi bilen bilelikde, burawyň üweýiş derejesini gowy bilip bilersiňiz.

Buraw burawynyň ýokarky burçy, adatça 118°, 120 hökmünde hem kabul edip bolar°, üweýji buraw aşakdaky alty ussatlygy özleşdirip biler, mesele ýok.

göwher ýadrosy burawyny nädip ýitileşdirmeli

1. Bitini üwemezden ozal, bitiň esasy kesiş gyrasy weýylmaýjy tigirýüzüň deň derejede bolmagynyň öňüni almaly, ýagny kesiş gyrasy ýylmaýjy tigiriň ýüzüne degeninde ähli gyrasy ýer bolmaly.Bu bitiň we ýylmaýjy tigiriň otnositel ýagdaýynyň ilkinji ädimidir.
2.Bu burç bitiň öňdäki burçudyr.Burç nädogry bolsa, bitiň ýokarky burçunyň ululygyna, esasy kesiş gyrasynyň görnüşine we kesişýän gyrasynyň burç burçuna gönüden-göni täsir eder.Bu ýerde buraw matasynyň çyzgysy bilen ýylmaýjy tigiriň üstündäki ýagdaý baglanyşygy görkezilýär.60 ° alyň, bu burç köplenç has takyk.Bu ýerde birneme ýylmaýjy gyradan öň otnositel keseligine we Burç ýagdaýyna üns bermelidiris, ikisem göz öňünde tutulmalydyr, gyrasyny düzetmek üçin burçy äsgermezlik etmeli ýa-da burçy tekizlemek üçin gyrasyna üns bermeli däldiris. .
3. Kesiş gyrasy üweýji tigirine degensoň, esasy kesiş gyrasyndan arka tarap üwüriň, ýagny ýylmaýjy tigir bilen habarlaşmak üçin bitiň kesilen ýerinden başlaň we soňra tutuş arka kesilen ýerini ýuwaş-ýuwaşdan gysyň.Buraw kesilende, ýylmaýjy tekere ýuwaşlyk bilen degip biler, ilki bilen az mukdarda gyrasyny üýşürip biler we uçgunyň birmeňzeşligini synlamaga, eliňizdäki basyşy wagtynda sazlamaga we sowamagyna üns berip biler. buraw, ýanmagyna ýol bermezlik, kesilen gyranyň reňklenmegine we kesiş gyrasyna ýapyşmagyna sebäp bolýar.Kesilen temperaturanyň ýokarydygy anyklanylanda, buraw wagtynda sowadylmalydyr.
4.Bu adaty birneme ýylmaýjy hereket, esasy kesiş gyrasy ýylmaýjy tigirde ýokary we aşak süýşýär.Bu, bitiň öň tarapyny tutýan eliň, ýylmaýjy tigiriň üstünde birneme ýokaryk we aşak süýşýändigini aňladýar.Tutagy tutýan eli ylgap bilmeýär, şeýle hem yzky tutawajyň çişmeginiň öňüni alýar, ýagny burawyň guýrugyny üweýji tigiriň keseligine merkezi çyzygynyň üstünden gysyp bolmaýar, ýogsam ol kesilen gyrasyny garaňky eder, kesip bilmedi.Bu iň möhüm ädim we buraw üwüjileriniň munuň bilen näderejede baglanyşygy bar.Ingyladyş işleri gutaransoň, gyradan başlamaly we gyranyň arka tarapyny has tekizlemek üçin arka burçuny ýuwaşlyk bilen sürtmeli.
5. Bir gyrany üwenden soň, beýleki gyrasyny üwüriň.Gyrasynyň buraw okunyň ortasynda, iki tarapynyň gyrasy simmetrik bolmalydyr.Tejribeli ussat, ýuwaş-ýuwaşdan üýşürip, ýagtylygyň aşagyndaky buraw nokadynyň simmetriýasyna sereder.Birneme kesilen gyranyň yzky burçy, adatça 10 ° -14 °, yzky burç uly, kesiş gyrasy gaty inçe, buraw edilende titremäniň agyrlygy, deşik üç taraplaýyn ýa-da bäşburçluk, çip iňňe ýalydyr;Yzky burç kiçijik, buraw edilende eksenel güýç gaty uly, kesmek aňsat däl, kesiji güýç ýokarlanýar, temperatura ýokarlanýar, biraz gyzzyrma agyr, hatda burawlap bilmeýär.Yzky burç üwemek üçin amatly, ujy ortada we iki gyrasy simmetrikdir.Buraw işinde buraw biti çipleri ýeňil, titremesiz aýryp biler we apertura giňelmez.
6. Iki gyrany üwenden soň, bitiniň ujuny has uly diametr bilen üwürmäge üns beriň. Bitiň iki gyrasyny üwenden soň, iki gyranyň ujunda merkezi ýerleşişine täsir edýän tekizlik bolar. biraz.Gyranyň aňyrsyndaky burçy tersine öwürmeli we gyranyň ujunyň tekizligini mümkin boldugyça kiçeltmeli.Muny etmegiň usuly, burawyň üstünde durmak, üweýji tigiriň burçy bilen, pyçagyň aňyrsynda köklemek we pyçagyň ujuna kiçijik bir ýer guýmakdyr.Bu, birneme merkezleşdirmegiň we ýagtylygy kesmegiň möhüm nokady.Gyrasy kesilende, esasy kesiş gyrasyna üwürmäň, bu esasy kesiş gyrasynyň öň burçuny has uly eder, buraw işine gönüden-göni täsir eder.
Buraw böleklerini üwemek üçin belli bir formula ýok.Hakyky iş tejribesinde tejribe toplamak, deňeşdirmek, synlamak, synag we ýalňyşlyk arkaly öwrenmek we buraw böleklerini has gowulaşdyrmak üçin belli bir adam duýgusyny goşmak zerurdyr.


Iş wagty: 21-2023-nji mart

habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.