Maşynlary ýuwmak üçin bu umumy gurallary we enjamlary bilmeli

Maşynlary ýuwmak üçin bu umumy gurallary we enjamlary bilmeli

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, enjamlary saýlamak üçin awtoulag ýuwulýan gözellik dükanyny açmak gaty kyn zat, şonuň üçin dürli görnüşli awtoulag ýuwujy gurallary saýlamak üçin elýeterli täze dükançy, köplenç adamlara gözüni kesmäge mümkinçilik berýär, haçan haýsy gurallary ulanmaly?Soň bolsa, awtoulaglary ýuwmak üçin käbir umumy gurallar we enjamlar bilen tanyşdyrarys.

1. Suw şlangmerkezi, dwigateli, ýuwujy köpügi arassalamak üçin gowşak suw bilen birikdirilen, inçe ýuwujy baglanyşyk has köp ulanylýar

2, elektrik diwar gurnama kabeli makara, tozan sorujy, ýuwujy maşyn, film bişirýän ýarag, sterilizasiýa we beýleki degişli enjamlary birikdirmek üçin ulanylýar

3, awtoulag ýuwmakhowa şlangyaerodinamiki güýjüň çeşmesi bolan howa kompressoryna birikdirilen howa ýaragyna, köpük ýaragyna, aagondarha siklonynyň içerki arassalaýjy ýaragyna, pnewmatik zarba zyňýan maşyna birikdirilip bilner.

suw gül
awtoulag ýuwmak 2

4, ýokary basyşly awtoulag ýuwujy deprek, ýokary basyşly awtoulag kir ýuwýan maşyna birikdirilen ýokary basyşly turbageçiriji arkaly, aşak düşürilende, dikeltmek üçin ulanmaň, dükany arassa we tertipli saklaň, hemmelere düşünmäň, arkaýyn boluň biz.Pressureokary basyşly kantilwer hem işleýär, ýöne daşarky gurnalan.

5, suw bugy ýokary basyşly arassalaýjy ýarag, pnewmatik güýçlendiriji arkaly maşyn ýuwýan enjam.Arzan bahaly, pes basyş, adatça has arassa şäherler üçin ýa-da köpük süpürilenden soň, motory arassalamak üçin amatly.

6, suw bugy garylan köpük arassalaýjy ýarag, howa ýaragy köpük ýaragynyň ýygy-ýygydan çalşylmagyny azaltmak, arassalaýjy serişdäni we beýleki baglanyşyklary azaltmak üçin toplumlaýyn usul arkaly wagty gysgaldýar, indi her dükan bir tarapdan öz wagtynda bolmagyna has köp üns berer; önümleri ulanmakdan, beýleki tarapdan goldaw gurallaryndan

7, suw buglary garylan aagondarha siklon ýaragy, awtoulag ýuwujy baglanyşyk üçin hereketlendirijini arassalamak ýa-da içerki arassalamak has amatly.

8, awtomatiki induksiýa tozan sorujy deprekKöp dükanys köplenç ykjam tozan sorujylary ulanyň.Dükany ulanmagy we dikeltmegi aňsatlaşdyrmak üçins diwaryň asylmagyny we rulonyny ulanyňmakara has köp.

awtoulag ýuwmak


Iş wagty: Fewral-16-2023

habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.