Umumy maksat segmentli göwher beton we gurluşyk üçin pyçak gördi

Gysga düşündiriş:

Blok we kerpiç üçin almaz pyçak, gury / çyg kesmek, üznüksiz çyzyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WERSATILITY - beton, blok, kerpiç we daşdan çalt kesmek üçin segmentli stil, beton, örme we daş ýaly tekiz kesmek üçin turbo stili .14 ″ pyçak, beton, kerpiç, blok, gurluşyk ýaly köp sanly gurluşyk materiallaryny kesmek üçin niýetlenendir. / baha gatnaşygy göz öňünde tutulýar.
Çygly ýa-da gurak ulanyň - ýokary tizlikli elde ýasalan arra ýa-da ýeňil pyýada arra maslahat berilýär
Umumy tranrih beton armatura Almaz pyçaklar gaty beton, örme, kerpiç, kerpiç, blok, gök daş, şifer ýa-da şuňa meňzeş başga materiallary gury ýa-da çygly kesmek üçin ulanylýar.
“Premium Diamond” baglanan matrisa - has çalt, uzak dowam edýän, has göwher pyçak kesmäge mümkinçilik berýär, netijede operatora we maşyna az basyş edip has gowy öndürijilik bolýar.
10MM beýik kelle - ömrüň kesilmegini ulaldýar we kesiş üçin çykdajylary azaldýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.