Düzülip bilinýän 400/1000 # saklaýan goşa gapdal göwher ýiti daş

Gysga düşündiriş:

Düzülip bilmeýän poslamaýan polat saklaýjy bilen çydamly göwher material daşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Öý aşhana pyçaklaryny, agaç işläp bejerýän gurallary, tigirçileriň buz konki, jade we oýma pyçaklary, aýna plitalaryny çaýkamak we senagat we magdan kärhanalarynda aşa pyçak, aw pyçaklary, pyçaklar üçin göwher ýitiriji daş. , gaýçy, kesilen ýitirijiler, rezor we ş.m.Şeýle hem palta, ýagly daşdan ýasalan daş we ş.m.

 

göwher ýitileşýän daşjpg16

Spesifikasiýa

Önümiň ady
DIAMOND SHARPENING STON SET
ÖNÜMLER MATERIALY
Göwher (daş) + poslamaýan polat / demir saklaýjy
ÖNÜMLER SIZI
180 * 60 * 8mm / 200 * 70 * 8mm
ÖNÜMLER GRIT
400/1000 #
ÖNÜMLER GURAMASY
Ak / ýöriteleşdirilen guty
MESELE SYICASATY
Köp mukdarda tertipde çykdajylaryň yzyna gaýtarylmagy
Eltip bermegiň wagty
15-30 gün (sargyt mukdaryna görä, haýyş)

 

GÖRNÜŞ

  • Göwher ýylmaýjy daş, gaty üweýji we inçe üweýji kombaýn, ilki bilen ýalpyldawuk üwüriň. Pyçagy göwher ýüzüne goýuň we 30 ° töweregi burç saklaň.Birnäçe gezek yza we öňe süýşüriň, soňra pyçagyň beýleki tarapyny üýtgediň we şol bir prosesi gaýtalaň. Ilki bilen az sanly grit bilen başlaň we has uly tarapda gaýtalaň.
  • Dizaýn önümiň gurluşyny görkezýär.Has köp netijelilik we çydamlylyk, suw daşlarynyň zyýanyna garanyňda az töwekgelçiliklidir.Aşhana pyçaklary, pyçaklar we ş.m.
göwher ýitileşýän daşjpg11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.