Göwher ýitiriji çybyk, göwher ýiti polat ýumurtga ýitiriji

Gysga düşündiriş:

ABS tutawajy bilen ýumurtga şekilli göwher göwher.

8/10/12inç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Hardokary gatylyk, özüni ýitiriji gowy abraziw çalt ýitgisi az
* ABS tutawajy, ergonomiki dizaýna laýyk duýuň, wagt we güýji tygşytlaň.
Hardokary gatylyk materialy we ýokary hilli guýma tehnologiýasy bilen ýasalan, ýiti çybyk poslama we çydamlylygy sebäpli gaty polat pyçaklar üçin iň amatly saýlawdyr.
* Aşhana pyçaklary, soýmak pyçaklary, süňk pyçaklary, planlaýjylar we beýleki gaty polat gurallary bar.
* Kislota, aşgar we poslama garşylyk
* Göçme, çydamly
* Kıkyrtyk pyçaklary, aşhana pyçaklary, miwe pyçaklary, aşpez pyçaklary we ş.m., öz islegiňiz üçin 8/10/12 dýuým.
Alumurtga şekilli dizaýn, bu eliň pyçak ýitirijileriniň has ýokary netijeliligini we çalt ýiti netijelerini üpjün edýär.Göwher pyçak Sharpener bilen örtülen gaty gum üstü, gaty pyçaklary ýitileşdirip biler, bu iň oňat pyçak polat ultra ýeňil we iň ýönekeý ulanyşa öwrüler;
Bu aşhana pyçagyny atýan çybyk, beýleki poslamaýan polatdan tapawutlylykda aşhana enjamlary üçin iň oňat kömekçi, gaty durnukly we Wearproof, esasanam Dull aşhana pyçaklary üçin birnäçe gezek ýitileşse, täze SHARP pyçagy gaýdyp geler;

磨刀 棒

Haryt ady
Göwher çybyk
Haryt materialy
ABS + Almaz
Önümiň ululygy
8/10/12inç
Önüm MOQ
50 (HYZMAT EDIP BOLANOK), 500 (HYZMATÇYLYK)
Syýasat nusgasy
Elýeterli nusga, iberiş bahasy öňünden tölenen

磨刀 棒 10

Görkezmeleri ulanmak

 

1, Plastiki ujuny ýitiriji taýagyň ujuna gaty ýere goýuň.Ulanylanda süýşmezlik üçin ýeňil aşaky basyşy ulanyň.
2, pyçagyňyzyň dabanyny has gowy 20 dereje burçda ýiti çyzygyň ýokarsyna goýuň. Pyçagy dabanyndan ujuna çenli gysyň we 2 ~ 3 gezek gaýtalaň, soňra pyçak ýiti bolýança pyçagyň beýleki tarapyna öwrüliň.
Adatça, pyçagy ýiti saklamak üçin bu göwher ýa-da keramiki ýitirijini hepdede bir gezek ulanyň.

 

 

Seresaplyk görkezmeleri

1, Kesgitleýji taýagyň göwresini süpürip, guratmak üçin, nahar ýagy bilen garylan dokalan ýag mata ulanyň.
2, Suw bilen ýuwulanda, ýuwlandan soň gury doly süpüriň we doly guramak üçin salkyn ýerde asyň.
3, Kesgitleýji hasany gap-gaç ýuwýan maşyna ýa-da suwa salmaň.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.