Almaz, kafel farfor keramikasyny kesmek üçin gyzgyn basylan X Rim Turbo mesh

Gysga düşündiriş:

Turbo-Meş çyzgysy farfor, mermer we keramiki kafelde gaty tekiz kesiş görnüşini üpjün edýär.Meşeli rim dizaýny az sürtülme we has täsirli ýylylyk dispersiýasyna mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Ajaýyp dizaýn- Turbo-Meş çyzgysy farfor, mermer we keramiki kafelde gaty tekiz kesiş görnüşini üpjün edýär.Meşeli rim dizaýny az sürtülme we has täsirli ýylylyk dispersiýasyna mümkinçilik berýär.

Ýokary dereje- Turbo-Meş çyzgysy farfor, mermer we keramiki kafelde gaty tekiz kesiş görnüşini üpjün edýär.Meşeli rim dizaýny az sürtülme we has täsirli ýylylyk dispersiýasyna mümkinçilik berýär.Perokary öndürijilikli göwher matrisa uzak ömri we güýçlendirilen material aýyrmagy üpjün edýär.

Goýmalar- GEÇIRMEKgöwher pyçakbeton, mermer, granit, farfor, kafel, kerpiç, daş we ş.m. gaty kesmek üçin işlenip düzülendir. Gury ýa-da çygly kesmek üçin ulanylyp bilner, kafel arçalaryna we el bilen burç üweýjilere laýyk gelýär.Iň oňat göwherpyçaksenagat, gurluşyk ýa-da öýde öndürilen DIY üçin.

Material- adaty pyçak bilen deňeşdirilende, super abraziw göwher bilen ýasalan, TRANRICHpyçakkesiş tizliginiň we ömrüniň has gowy kombinasiýasyny üpjün edip boljak super abraziw göwherden ýasalýar.

Ölçegi- TRANRICH yzygiderli ululygy 4-14 dýuým (100-350mm) pyçak berip biler.Mundan başga-da, beýleki giň gerimli ululyk müşderiniň islegleri boýunça düzülip bilner.
Ultra inçe - Çalt kesmek we pes galyndylar üçin.Bu aşa inçe Güýçli turbo pyçaklar gaty materiallar üçin iň çalt kesýän disklerimizdir.
Çydamly: Perokary öndürijilikli göwher matrisa uzak ömri we materiallary aýyrmagy üpjün edýär.

TRANRICH öndürijiligi ýokarlandyrmak we girdeji ýokarlandyrmak üçin dogry abraziw gurallary tapmak üçin amatly “bir nokatly” stansiýa bilen üpjün etmäge doly borçlanýar.Biziň maksadymyz, howpsuzlyk bilen has gowy işlemäge kömek edip, müşderilerimiziň üstünliklerine goşant goşmak.Önümlerimiz barlyşyksyz öndürijiligi we hili bilen tanalýar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.