Kerpiç, blok, beton, mason we daş kesmek üçin üznüksiz Rim göwher pyçak gördi

Gysga düşündiriş:

Adaty pyçak bilen deňeşdirilende, pyçak kesiş tizliginiň we ömrüniň has gowy utgaşmasyny üpjün edip boljak super abraziw göwherden ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Goýmalar:GEÇIRMEKgöwher pyçakbeton, mermer, granit, farfor, kafel, kerpiç, daş we ş.m. gaty kesmek üçin işlenip düzülendir. Gury ýa-da çygly kesmek üçin ulanylyp bilner, kafel arçalaryna we el bilen burç üweýjilere laýyk gelýär.Iň oňat göwherpyçaksenagat, gurluşyk ýa-da öýde öndürilen DIY üçin.

Material:Adaty abraziw göwher bilen ýasalan, adaty pyçak bilen deňeşdirilende, TRANRICH arra pyçagy super abraziw göwherden ýasalýar, bu kesiş tizliginiň we ömrüniň has gowy kombinasiýasyny üpjün edip biler.
Ölçegi: TRANRICH yzygiderli ululygy 4-14 dýuým (100-350mm) arra pyçagyny üpjün edip biler.Mundan başga-da, beýleki giň gerimli ululyk müşderiniň islegleri boýunça düzülip bilner.

Ultra inçe:Çalt kesmek we az galyndylar üçin.Bu aşa inçe Güýçli turbo pyçaklar gaty materiallar üçin iň çalt kesýän disklerimizdir.

Perokary çykyşlar:Wibrasiýa we pese gaçmazlyk üçin galyň merkez.Merkezdäki flanesiň berkleşmegi göni kesilmegini üpjün edýär.

Çydamly:Perokary öndürijilikli göwher matrisa uzak ömri we güýçlendirilen material aýyrmagy üpjün edýär.

Kesiş ýylylygynyň öndürilişini azaltmak - Gury kesmek bilen deňeşdirilende, çygly kesmek, kesilenleriň, daşlaryň we pyçaklaryň arasyndaky sürtülmäni azaldyp biler, kesiş ýüzünde emele gelen kesiş ýylylygyny çalt aýyrar.
Ulanmak - Arra pyçak gurlansoň, ilki bilen urulmagyň ýokdugyny tassyklap, birnäçe minutlap işlemeli, iň gowy kesiş effektini gazanmak üçin üweýji tigir ýa-da çydamly kerpiç kesmäge synanyşyň.

TRANRICH öndürijiligi ýokarlandyrmak we girdeji ýokarlandyrmak üçin dogry abraziw gurallary tapmak üçin amatly “bir nokatly” stansiýa bilen üpjün etmäge doly borçlanýar.Biziň maksadymyz, howpsuzlyk bilen has gowy işlemäge kömek edip, müşderilerimiziň üstünliklerine goşant goşmak.Önümlerimiz barlyşyksyz öndürijiligi we hili bilen tanalýar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.