Keramiki çeňňek çybyklary çalt ýiti pyçak üçin pyçak

Gysga düşündiriş:

* Keramiki (1000 #) çybykdan we ABS tutawajyndan durýar ..

* Logotip düzüp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Material ; ABS tutawajy + Keramiki hasa

* Ölçegi: 5/8/10/12inç

fotobank (1)

* Pyçak, ýykylmak, çözmek üçin tegelek daş

* Hardokary gatylyk, özüni ýitiriji gowy abraziw çalt ýitgisi az

* ABS tutawajy, ergonomiki dizaýna laýyk duýuň, wagt we güýji tygşytlaň.

* Hardokary gatylyk materialy we ýokary hilli guýma tehnologiýasy bilen ýasalan, ýitiriji çybyk poslama we çydamlylygy sebäpli gaty polat pyçaklar üçin iň amatly saýlawdyr.

* Programma: Aşhana pyçaklary, soýmak pyçaklary, süňk pyçaklary, planlaýjylar we beýleki gaty polat gurallary bar.

Haryt ady
Keramiki çybyk
Haryt materialy
ABS + keramika
Önümiň ululygy
5/8/10/12inç
Önüm MOQ
50 (HYZMAT EDIP BOLANOK), 500 (HYZMATÇYLYK)
Syýasat nusgasy
Elýeterli nusga, iberiş bahasy öňünden tölenen

keramiki ýitiriji taýak

* Alumurtga şekilli dizaýn, bu el bilen tutulan pyçak ýitirijileriniň has ýokary netijeliligini we çalt ýiti netijelerini üpjün edýär.Keramiki pyçak Sharpener bilen örtülen gaty gum üstü, gaty pyçaklary ýitileşdirip, iň oňat pyçak polatdan aşa ýeňil we iň ýönekeý ulanyp biler;

* Bu aşhana pyçagyny atýan çybyk, beýleki poslamaýan polatdan tapawutlylykda, aşhana enjamlary üçin iň oňat kömekçi, gaty durnukly we Wearproof, esasanam Dull aşhana pyçaklary üçin birnäçe gezek ýitileşse, täze SHARP pyçagy gaýdyp geler;

Kesgitleýji rodjpg2

Görkezmeleri ulanmak

 1, Plastiki ujuny ýitiriji taýagyň ujuna gaty ýere goýuň.Ulanylanda süýşmezlik üçin ýeňil aşaky basyşy ulanyň.

2, pyçagyňyzyň dabanyny has gowy 20 dereje burçda ýiti çyzygyň ýokarsyna goýuň. Pyçagy dabanyndan ujuna çenli gysyň we 2 ~ 3 gezek gaýtalaň, soňra pyçak ýiti bolýança pyçagyň beýleki tarapyna öwrüliň.

Adatça, pyçagy ýiti saklamak üçin bu göwher ýa-da keramiki ýitirijini hepdede bir gezek ulanyň.

 

Seresaplyk görkezmeleri

 1, Kesgitleýji taýagyň göwresini süpürip, guratmak üçin, nahar ýagy bilen garylan dokalan ýag mata ulanyň.

2, Suw bilen ýuwulanda, ýuwlandan soň gury doly süpüriň we doly guramak üçin salkyn ýerde asyň.

3, Kesgitleýji hasany gap-gaç ýuwýan maşyna ýa-da suwa salmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.