Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

SICHUAN Tranrich Abrasives CO., LTDamatly ulagdan we ajaýyp gurşawdan lezzet alýan Siçuan welaýatynyň Çengdu şäherinde ýerleşýär.Abraziw önümleri kesmek, üwemek, garyşdyrmak, timarlamak we ýuwmak üçin abraziw önümlerini gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmenleri tygşytly çözgütler bilen doly üpjün etmäge borçlanýarys.

hakda (1)

Toparymyz

Önümiň ösüşine we dizaýnyna, hiline gözegçilik we gözleg we kompaniýanyň işine üns berýän ajaýyp toparlarymyz bar.Kanagatlanarly önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän häzirki zaman hil dolandyryş ulgamyny gurduk.Zehinli toparymyz iň gowy hyzmatlary, iň gowy hilli, iň gowy bahalary we iň gowy eltip bermäge çalyşýar.

Bir nokatly çözgüt

TRANRICH birnäçe ýyl bäri Baglanan we örtülen abraziw önümleriniň doly görnüşini öndürmekde ýöriteleşendir.Önümlerimizde kesiş diski, flap disk, velkro disk, flap tigirler, çalt üýtgeýän disk, dokalan önümler, duýulýan önümler we ş.m. önüm öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin dogry abraziw gurallary tapmak üçin müşderilere amatly “bir nokat” stansiýasy hödürleýäris. Biziň maksadymyz, müşderilerimiziň howpsuzlygy bilen has gowy işlemegine kömek etmek bilen üstünlik gazanmakdyr. Önümlerimiz barlyşyksyz öndürijiligi we hili bilen tanalýar. Dünýäniň 118 ýurdunda 269 adaty müşderi bilen işleýäris.

Üstünliklerimiz

Dizaýn-Önümçilik-gowşuryş-soňraky bazar

Hil kepilligi

Gaty hil gözegçiligi önümleriň ýokary hilini üpjün edýär.Önümlerimiziň her biri hünärmen hil barlagçylary tarapyndan berk hil barlagyndan geçirilýär we soňra saklanýar.Köp sargytlaryň nusgalar bilen deň hilli bolmagy kepillendirilýär.

Bäsdeşlik bahasy

Bizde iň oňat çig mal satyn alyş kanallary we öz hünär önümçilik liniýamyz bar.Iň pes çig mal bahasyna gözegçilik we hünär önümçilik liniýalary, müşderilere iň bäsdeş bahadan ýokary hilli önümler berip biljekdigimizi üpjün edýär.

Pes MOQ

Asyl öndüriji bolanymyz üçin, müşderilere iň az MOQ bilen nusgalary hödürlemek üçin amatly önümleriň köpüsi bar.Müşderiniň islegi boýunça iň az sargyt mukdaryny üpjün etmek üçin önümçilik meýilnamasyny hem düzedip bileris.

Hünär topary

Abraziw pudagynda ýokary hilli üpjün ediji hökmünde önüm gözleginden we ösüşinden başlap önümçilige we gaýtadan işlemäge, hil barlagyna, önüm satuwyna, logistika üpjünçiligine we satuwdan soňky hyzmatyna çenli öz hünär toparymyz bar.

Wagtynda eltip bermek

Her sargyt önümçiligini tertipli tertipleşdireris.Önümçilik bölümi her hepde önümçilik meýilnamasyny täzeleýär, önümiň gowşurylyş senesine berk gözegçilik edýär, önümçiligi ylalaşylan seneden öň tamamlaýar we wagtynda tabşyrýar.

OEM hyzmaty

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümlere we gaplamalara marka çap edip bileris.Müşderiler üçin logotipleri dizaýn edip we müşderileriň isleglerine görä önüm maglumatlary görkezip bilýän öz hünär dizaýn toparymyz bar.

Şahadatnamamyz

IQNet KERTIFIKATY

MPA-KERTIFIKAT 2

MPA-KERTIFIKAT 3

MPA-KERTIFIKAT

Söwda ýarmarkalary

Zawodymyz

Önümiň ösüşine we dizaýnyna, hiline gözegçilik we gözleg we kompaniýanyň işine üns berýän ajaýyp toparlarymyz bar.Kanagatlanarly önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän häzirki zaman hil dolandyryş ulgamyny gurduk.Hytaýyň töweregindäki ähli şäherlerde we welaýatlarda gowy satylýan önümlerimiz, Europeewropa, Russiýa, Amerika, Kanada, Afrika ýaly ýurtlarda we sebitlerde müşderilere eksport edilýär.


habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.